REGULAMIN SKLEPU

https://czerwonaszpilka.pl 
obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Niniejszy regulamin, dotyczy sprzedaży produktów fizycznych,szkoleń, warsztatów, spotkań networkingowych oraz udostępniania treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostępnych stronie internetowej, dostępnej pod adresem : https://czerwonaszpilka.pl

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem:

kontakt@czerwonaszpilka.pl oraz pod numerem telefonu: +48 531 761 833

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2 DEFINICJE
 • 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 
 • 4 ZAWARCIE UMOWY, DOSTAWA I PŁATNOŚCI 
 • 5 ZMIANY TERMINÓW I GWARANCJA
 • 6 ZWROTY I REKLAMACJE
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • 8  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 • 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • 10  POZASĄDOWE SPORY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA § 11 PRAWA AUTORSKIE
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Dane kontaktowe: CZERWONA SZPILKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, numer KRS: 0001011882, NIP:8952251363, REGON 524147909 (zwana dalej w Regulaminie „Czerwona Szpilka” bądź CS), z siedzibą przy ul. NA POLANCE nr 16 A, lok. 9, WROCŁAW, kod 51-109, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA, tel.: +48 531 761 833, e-mail: kontakt@czerwonaszpilka.pl
 2. Regulamin określa zasady dostępu Użytkowników do Sklepu, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie  Produktów Cyfrowych lub Usług, w ramach sklepu.
 3. Administrator informuje, że w ramach sklepu wyłącznie udostępnia Produkty Cyfrowe oraz świadczy Usługi, jak również administruje sklepem. Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.
 4. Regulamin dotyczy Klientów Sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

 

§2
Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

CZERWONA SZPILKA (CS) ADMINISTRATOR  – CZERWONA SZPILKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  (zwana dalej w Regulaminie „Czerwona Szpilka” bądź CS), ul. NA POLANCE, nr 16 A, lok. 9, miejsc. WROCŁAW, kod 51-109, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, numer KRS: 0001011882, NIP 895-225-13-63, REGON 524147909

REGULAMIN – Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez CS za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin dotyczy Klientów Sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

SKLEP – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://czerwonaszpilka.pl 

KONTO KLIENTA – To indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. 

TREŚĆ CYFROWA -To dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 

USŁUGA CYFROWA – To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych. 

PRODUKT – To produkt fizyczny, szkolnie czy indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanym produkcie fizycznym, szkoleniu czy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej. 

CENA – Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne CS z tytułu wykonania przez firmę Umowy.

SPOTKANIE NETWROKINGOWE/ EVENT  – To usługa świadczona przez CZERWONĄ SZPLIKĘ na zasadach określonych w opisie szkolenia, wydarzenia.

UMOWA –  To umowa zawierana pomiędzy CZERWONĄ SZPILKĄ a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail CS i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której CS zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia, zorganizowana wydarzenia, udostępnienia Treści lub udostępnienia Usługi Cyfrowej lub do wydania Produktu fizycznego , a Klient do zapłaty Ceny.

WYMAGANIA TECHNICZNE – Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.
 • Dla korzystania z Treści cyfrowej czy Usługi cyfrowej należy posiadać sprzęt elektroniczny i program umożliwiający obsługę pliku w formacie PDF, pub lub mobi.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – Zawarta pomiędzy CZERWONĄ SZPILKĄ a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

ZAMÓWIENIE – To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Produktu fizycznego/Szkolenia/Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do CS oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail CS wskazany w Regulaminie. 

PROMOCJE – Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez CS w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez CS zasadach. 

CENA POCZĄTKOWA – Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie. 

CENA OSTATNIA NAJNIŻSZA – Najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni. 

CENA PROMOCYJNA – Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez CS Promocji. 

KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi złożenia Zamówienia Treści lub Usługi Cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług Cyfrowych.

USTAWA O PRAWACH.KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.). 

BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA – przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na nie umożliwieniu Użytkownikowi korzystania ze sklepu w przypadkach wskazanych w Regulaminie; 

USŁUGA ELEKTRONICZNA – Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez CS na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

DOSTĘP –  ograniczone czasowo prawo dostępu do wybranych Treści Cyfrowych w ramach Platformy, w tym do dostępnych Produktów Cyfrowych; 

EKSPERT — osoba zatrudniona przez Czerwoną Szpilkę na potrzeby przygotowania jakichkolwiek Treści Cyfrowych lub świadczenia Usług Cyfrowych, w ramach której Ekspert tworzy i udostępnia Użytkownikom określone Treści Cyfrowe lub świadczy Usługi Cyfrowe, a także prowadzi warsztaty bądź szkolenia z określonego tematu według  opisu. 

KURS – Uporządkowany zestaw Treści Cyfrowych, pod wspólną nazwą, który służy edukowaniu Użytkowników oraz poszerzaniu ich kompetencji cyfrowych; 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące administratorowi w ramach Sklepu;

§3
Ogólne warunki korzystania ze sklep

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Czerwoną Szpilką jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Klienta z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • a)  podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
  • b)  korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
  • c)  niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  • d)  nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  • e)  niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;
  • f)  niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  • g)  terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.
 7. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.
 8. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.
 9. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu CS podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z jego Produktu.
 10. CS podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.). 
 11. Klient ma prawo do poinformowania CS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@czerwonaszpilka.pl


§4
Zawarcie umowy, dostawa i płatność

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
 5. Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od Administratora.
 6. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. 
 7. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane adresowe oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu fizycznego, sposób płatności za Produkt przez Klienta. 
 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem niezbędne jest podanie firmy, a jeśli zaznaczyli chęć otrzymania faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym firmy i NIP. 
 9. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Czerwonej Szpilki , a także zapłata Ceny za Produkt przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga. 
 10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę z podatkiem Vat  oraz koszty dostawy. 
 11. CS organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu. 
 12. Płatność:

Bilety można kupić wpłacając bezpośrednio pieniądze na konto Administratora:

92 1140 2004 0000 3402 8324 1518

Czerwona Szpilka sp. z o.o.

Na Polance 16A/ 9 51-109 Wrocław

Jeśli dokonujesz wpłaty na konto : w tytule przelewu wpisz nazwę i datę wydarzenia, imię, nazwisko oraz swój adres email jeśli chcesz otrzymać fakturę, wyślij dane do jej wystawienia na adres kontakt@czerwonaszpilka.pl. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.

§5
Zmiany Terminów i Gwarancja

 1. Administrator zobowiązany jest poinformować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Wydarzeń.
 2. Jeśli klient zakupił bilet, a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia.
 3. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).
 4. Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

§6
Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2.  Zwrotu biletu na Wydarzenie można dokonać najpóźniej na 14 dni przed owym Wydarzeniem, zachowując przy tym zasadę z § 6. pkt 1.
 3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej chęć dokonania zwrotu.
 4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki na błędny adres, jeśli został on podany przez Klienta z chwilą składania zamówienia. Jeśli niemożność doręczenia przesyłki wynika z winy Klienta, otrzyma on zwrot wartości swojego zamówienia po potrąceniu wysyłki w dwie strony.
 7. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej i mogą być kierowane korespondencyjnie na adres: kontakt@czerwonaszpilka.pl


§7
 Odstąpienie od umowy 

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej /odbycie Szkolenia/ Warsztatów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z CS
 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a CS wykonała w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działanie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy. 
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu fizycznego. 
 6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie CS o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy CS zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy Produktu fizycznego innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego. 
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy której przedmiotem są Produkty fizyczne, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do cs że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.


§8
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Udział w Wydarzeniach Czerwonej Szpilki to również wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych) w celu promocji marki i kolejnych Wydarzeń. Publikowane zdjęcia lub filmy będą dbały o wizerunek każdego Klienta (uczestnika).
 2. Publikacja będzie miała miejsce na na stronach: www.czerwonaszpilka.pl a także na portalach społecznościowych, materiałach reklamowych, folderach, ebookach. 
 3. Jeśli Klient (uczestnik Wydarzenia) nie wyraża zgody na fotografowanie i/lub filmowanie ma obowiązek zgłosić to przed Wydarzeniem (podczas rejestracji).
 4. Klienta może odwołać zgodę o której mowa powyżeja w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby spółki bądź adres mailowy. 


§9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zakup biletu na Wydarzenie organizowane przez Administratora jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby organizacji Wydarzeń oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U133 Poz.883).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy. 
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu


§10
Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Administrator, w terminie 14 dni rozpozna każdą reklamację złożoną przez Klienta i się do niej ustosunkuje.
 2. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§11
Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Szkoleń, warsztatów Treści i Usług cyfrowych. 
 2. Klient ma prawo korzystać z Produktu (w tym Treści lub Usługi cyfrowej) wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu. 
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać treści Szkoleń, warsztatów, Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.
 4. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy.
 5. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Czerwonej Szpilce niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego. 


§12
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. 
 4. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.
 5. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2023-01-09
 7. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu. 
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami CS może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 10. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. 
 11. CS może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez CS wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CS lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi. 
 12. CS może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

SZPILKOWY NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z działaniami Czerwonej Szpilki!  Zapisz się na newsletter i pobierz darmowy rozdział e-booka:

 “Siła networkingu”

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.