Prędzej czy później każda z nas staje przed koniecznością podpisania lub sporządzenia umowy regulującej warunki współpracy z inną osobą lub kontrahentem, czasami jesteśmy stroną zamawiającą, a czasami stroną coś dostarczającą, realizującą.

Rodzajów umów jest wiele, sporządzając jednak każdą z nich, musisz mieć na uwadze kilka podstawowych reguł, bez których dobra umowa nie powstanie.

Podstawową zasadą sporządzania umów jest jej swoboda, jednak pamiętaj, zasada ta ma swoje wyjątki, a najważniejszym z nich jest zgodność z literą prawa. Wszystkie zapisy niezgodne z prawem są nieważne, dlatego warto je tworzyć z kodeksem cywilnym w ręku lub skonsultować z ekspertem.

Celem uniknięcia sytuacji konfliktowych, przygotuj umowę tak by była:
 • zgodna z prawem;
 • precyzyjna, czyli dokładnie opisywała zakres i przedmiot współpracy;
 • jednoznaczna, czyli niestwarzająca problemów interpretacyjnych;
 • symetryczna tj. chroniąca w równym stopniu interesy obu stron, np. kary umowne powinny być przewidziane po równo, w razie bowiem niesymetrycznej umowy Twoje roszczenia dla sądu będą nieważne;
 • niewykraczająca poza zakres współpracy;
 • zgodna z ofertą i innymi ustaleniami Stron.

 

5 kroków do prawidłowo sporządzonej umowy handlowej:

Poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwia skuteczne dochodzenie spraw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, dlatego tworząc umowę handlową, zwróć uwagę na kilka elementów, które powinna ona zawierać.

 • krok 1:

Precyzyjnie określ  strony umowy, możesz je nazwać dowolnie, ale w zapisach umowy określaj je w ten sam sposób. Wprowadź pełne dane stron, a przy podpisywaniu umowy koniecznie sprawdź czy osoba, z którą podpisujesz kontrakt, jest upoważniona do tej czynności.

 • krok 2:

Przedmiot umowy jest istotą umowy, dlatego dokładnie opisz w kontrakcie co ma zostać wykonane, dostarczone.

 • krok 3:

Zawrzyj w umowie zapisy, które określają prawa i obowiązki stron, dotyczące powinności każdej z nich, sformułuj je przejrzyście i klarownie. Zapisz je w umowie w ten sposób by żadna ze stron nie miała wątpliwości w zakresie swoich uprawnień i obowiązków.

 • krok 4:

Szczególnie istotnym dla stron umowy jest zapis dotyczący sposobu rozliczenia i płatności, czyli cena przedmiotu umowy, sposób oraz termin zapłaty. Umieść adnotację w zakresie nieterminowości wykonania zapisów umowy oraz konsekwencji niniejszego – warto.

 • krok 5:

Postanowienia końcowe to postanowienia, w których sugeruję wprowadzić zapisy dotyczące warunków wypowiedzenia umowy oraz  konieczności dokonywania zmian, uzupełnień umowy w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności. Warto też wskazać właściwy sąd, który będzie właściwym w razie rozstrzygania sporu pomiędzy stronami umowy.

To jest tylko krótka ściągawka w zakresie tego, co powinna zawierać dobra umowa handlowa, mam nadzieję, że okaże Ci się pomocna. Powodzenia w przygotowywaniu umów! 🙂

Autor: Ewelina Miśko-Pawłowska | Radca Prawny

Ewelina Miśko-Pawłowska

Ewelina Miśko-Pawłowska

Radca Prawny, Redaktor Prawo Kobiet

Ewelina Miśko-Pawłowska przez ponad 13 lat zarządzała działem prawnym w jednej w największych kancelarii windykacyjnych w Polsce. Zasiadała w radach nadzorczych spółek z branży finansowej. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi własną kancelarię, w której pełni funkcję komplementariusza.

 

https://czerwonaszpilka.pl/project/prawo-kobiet/